IH CAFE

RELAX IN IH CAFE

middle asia style

Cyrus Image

ih cafe gallery slide

roof top

garden

ground floor

panhouse

IH CAFE 感谢你的关注!

南山店地址:深圳市南山区太子路碧涛苑10号别墅

高德地图导航IH CAFE 南山店

即可到达门口

wifi名称:IH CAFE 2 

密码:142536ASDF(密码英文大写)


福田店地址:深圳市福田区梅林街道富国工业区一栋一楼(保安亭右转) 

高德地图导航 IH CAFE & BAR 

即可到达门口

wifi名称:IH CAFE 

密码:142536ASDF(密码英文大写)


民治店地址:深圳市龙华新区民治街道梅花山庄欣梅园C35栋别墅 

高德地图导航 IH CAFE (民治店)

即可到达门口

wifi名称:IH CAFE 

密码:142536asdf(密码英文小写)